organiVoosatorUitslagen Bondsfeesten 2017

Zie hieronder voor de uitslagen van het ZLF, OLS en de bondsfeesten!
Omschrijving 1e Bondsfeest 2e Bondsfeest 3e Bondsfeest 4e Bondsfeest Totalen 2016

Onderdelen gerelateerd aan kampioenschap

Mooiste Binnenkomst 8,30 * 12e 8,45 * 6e 8,42 * 12e 8,82 * 8e 33,98 * 11e
Beste houding optocht 8,70 * 5e 8,90 * 3e 8,95 * 7e 8,80 * 10e 35,35 * 5e
Beste Defilé 8,33 * 11e 8,95 * 4e 8,48 * 11e 8,76 * 13e 34,51 * 7e
Beste Commandant 8,56 *9e 8,67 * 10e 8,55 * 16e 8,75 * 15e 34,53 * 12e
Beste Tamboer-Majoor 8,84 * 1e 8,50 * 2e 8,58 * 2e 8,55 * 2e 34,47 * 1e
Beste Vaandeldrager 8,38 * 12e 8,33 * 5e 8,48 * 8e 8,65 * 11e 33,84 * 9e
Mooiste Koning 9,00 * 2e 8,95 * 4e 9,17 * 1e 9,10 * 4e 36,22 * 2e
Schieten A+B 72,00 * 1e 70,00 * 5e 68,00 * 14e 68,00 * 5e 278,00 * 5e
Dagbeker 132,11 * 3e 130,75 * 5e 128,62 * 14e 129,43 * 7e 520,90 * 7e
Prestatie verbetering n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6,03 * 4e

Algemene onderdelen

Mooiste Koningin 9,13 * 1e 9,08 * 2e 9,10 * 1e 9,15 * 2e 36,47 * 1e
Mooiste Koningspaar 9,15 * 1e 9,08 * 2e 9,12 * 3e 9,18 * 2e 36,53 * 1e
Beste Bordjesdrager 8,69 * 3e 8,52 * 2e 8,69 * 3e 8,84 * 2e 34,74 * 2e
Mooiste Marketenstergroep n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Mooiste Generaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Solisten jeugd Brandon Aretz n.v.t. n.v.t. 855 * 1e ? ?
Muziekkorpsen 2e divisie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Muziekkorpsen 1e divisie 166,75 * 1e n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?

Vereniging 1e Bondsfeest 2e Bondsfeest 3e Bondsfeest 4e Bondsfeest Totalen 2017

Eindstanden

Born 131,72 * 5e 116,66 * 17e 130,78 * 8e 128,99 *8e 508,15 * 12e
Broeksittard 132,11 * 3e 130,75 * 5e 128,62 * 14e 129,43 * 7e 520,90 * 7e
Buchten 129,78 * 10e 129,52 * 9e 132,11 * 5e 131,35 * 4e 522,77 * 5e
Dieteren 123,69 * 15e 129,41 *10e 130,38 * 9e 117,09 * 16e 500,56 * 15e
Grevenbicht Eendracht 127,23 * 14e 125,77 * 13e 131,94 * 6e Organisatie 514,85 * 8e
Grevenbicht Heilig Kruis 127,39 * 13e 118,86 * 16e 112,55 * 16e 118,77 * 14e 477,57 * 17e
Hingen 132,90 * 2e 133,66 * 1e 132,12 * 4e 133,96 * 2e 532,64 * 2e
Holtum 119,68 * 16e 123,03 * 14e 130,30 * 11e 116,70 *17e 489,70 * 16e
Illikhoven 118,03 * 17e 122,63 * 15e 8,17 * 17e 131,13 * 5e 379,94 * 18e
Linne 129,86 * 9e 130,08 * 7e 130,33 * 10e 122,95 * 11e 513,22 *9e
Montfort Organisatie 133,59 * 2e 133,83 * 1e 135,32 * 1e 536,96 * 1e
Nattenhoven 131,62 * 6e Organisatie 129,64 * 13e 133,11 * 3e 523,96 * 4e
Nieuwstadt 129,89 * 8e 130,48 * 6e 129,66 * 12e 121,20 * 13e 511,24 * 11e
Obbicht 132,91 * 1e 130,89 * 4e 133,17 * 2e 124,28 * 9e 521,25 * 6e
Slek-Echt 130,57 * 7e 128,31 * 11e Organisatie 121,63 * 12e 507,01 * 13e
Sint Joost 127,83 * 12e 129,66 * 8e 132,40 * 3e 123,06 * 10e 512,95 * 10e
Stevensweert 129,22 * 11e 127,97 * 12e 127,63 * 15e 118,29 * 15e 504,72 * 14e
Susteren St. Nicolaas i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.
Susteren Sint Petrus & Paulus 132,10 * 4e 133,06 * 3e 131,02 * 7e 129,91 * 6e 526,09 * 3e

Prijzen OLS en ZLF 2017

 

Omschrijving   O.L.S.   Z.L.F.  
Beste houding optocht  

 

 

 

 

 

 

 

87,25 * 22e   93,37 * 9e  
Beste Defilé 92,00 * 17e 97,09 * 7e
Beste Commandant 82,75 * 25e
Beste Tamboer-Majoor  89,33 * 5e
Beste Vaandeldrager 87,75 * 24e 168,0 * 24e
Mooiste geheel 87,33 * 26e 355,0 * 3e
Mooiste Koningin 89,83 * 19e 547,0 * 8e
Mooiste Koningspaar 90,83 * 4e 545,0 * 7e
Beste Bordjesdrager 89,33 * 6e 164,0 * 24e
Solisten Tamboer jeugd Brandon Aretz n.v.t. 85,3 * 4e
Mooiste Uniform n.v.t. 355,0 * 30e
Tambour marswedstr. 1e divisie A 88,50 * 2e n.v.t.
Marswedstrijden 1e divisie A tamboerkorpsen 90,83 * 1e n.v.t.